La UdL en xifres

 Descarregar Pdf
 

DocènciaAlumnatRendiment acadèmicRecerca

Activitat internacionalRecursos humansrecursos materialsRànquings universitaris

DOCÈNCIA (curs 2016/17)
7 facultats i escoles
3 centres adscrits
29  graus
9 dobles titulacions
3  graus de centres adscrits
33  màsters universitaris
7  màsters universitaris de centres adscrits
12  programes de doctorat
6  programes de doctorat amb menció de excel·lència
55  màsters propis
20 postgraus
17  cursos d'expert universitari
32  cursos d'especialista
129  cursos de formació continuada

ALUMNAT (curs 2015/15)
 Estudiants 11.393 4.959 H 6.434 D
 Estudiants en programes oficials 10.113 4.477 H  5.636 D
 Estudiants en programes propis 1.280 482 H  798 D
 Estudiants de grau i cicles 8.574 3.747 H  4.827 D
 Estudiants de màster 929 463 H  466 D
 Estudiants de doctorat 610 267 H  343 D
 Totals titulats (grau, cicles, màster i doctorat) 2.008 803 H  1.205 D
 Titulats de grau i cicles 1.443 551 H  892 D
 Titulats de màster 452 197 H  255 D
 Estudiants que fan pràctiques en empreses 2.864 865 H  1.999 D

TAXES DE RENDIMENT DOCENT (curs 2015/16)
4'67  anys de durada mitjana dels estudis de grau 4'84 H  4'58 D
1'63  anys de durada mitjana dels Estudis de màster 1'85 H  1'48 D
83'9%  de rendiment en els graus 78'4% H  87'6% D
92'9%  de rendiment el els màsters 91'7% H  93'8% D
58'0%  de graduació en els graus  -  -
54'0%  de graduació en els graus en el temps previst  -  -
75'0%  de graduació en els màsters  -  -
69'0%  de graduació en els màsters en el temps previst  -  -
91'9%  d'eficiència en els graus 89'3% H  93'4% D
97'7%  d'eficiència en els màsters 97'3% H  98'0% D
7'4  de satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda (1-10)  -  -
7'6  de satisfacció dels estudiants amb el professorat (1-10)  -  -
83'4%  d'inserció laboral dels graduats  -  -
 
RECERCA (any 2015)
12.000.000  € d'ingressos en recerca  -  -
8.400.000  € de finançament competitiu captat  -  -
3.600.000  € de finançament no competitiu captat  -  -
1.505*  publicacions científiques 961 H  701 D
113  tesis llegides (Curs 2015/16) 55 H 58 D
102  grups de recerca consolidats  -  -
239  becaris de recerca 96 H  143 D
150  investigadors en formació 55 H  95 D
5  instituts i centres de recerca propis  -  -
4  centres tecnològics i d'innovació  -  -
829*  articles publicats en revistes científiques 570 H  379 D
13  càtedres universitat-empresa (any 2017)  -  -
*   La suma d'homes i dones és major pel nombre d'autors de cada article.
 
ACTIVITAT INTERNACIONAL (curs 2015/16)
1.233  estudiants de nacionalitat estrangera 490 H  743 D
693  estudiants estrangers de grau 261 H  432 D
112  estudiants estrangers de màster 52 H  60 D
125  estudiants estrangers de doctorat 65 H  60 D
303  estudiants entrants en programes de mobilitat 112 H  191 D
286  estudiants sortints en programes de mobilitat 108 H  178 D
340  convenis amb universitats i altres institucions estrangeres (2017)   -  -
3  convenis internacionals de doble titulació (2017)   -  -
27  estudiants estrangers del programa Study Abroad (curs 2015/16) 5 H  22 D
8  xarxes internacionals amb participació de la UdL (2017)   -  -
 
RECURSOS HUMANS (01/01/2016)
1.031  membres del personal docent i investigador 600 H  431 D
34  personal docent i investigador de nacionalitat estrangera 28 H  6 D
58%  PDI Doctor 62% H 52% D
38%  PDI Funcionari 60% H 38% D
468  professors permanents 287 H 181 D
607  investigadors 265 H  342 D
514  membres del personal d'administració i serveis 148 H  366 D
 
RECURSOS MATERIALS (2017)
117.589  m² de superfície construïda
393.272  volums a les biblioteques
3.257  m² d'instal·lacions esportives
408  places en col·legis majors/residències
83'1  milions d'€ de pressupost
 
RÀNQUINGS UNIVERSITARIS

QS World University Rankings 2017:

  • Ciència i Tecnologia dels Aliments: lloc 40 de 300 ranquejades mundialment.
  • Ciències Agrícoles: posició 101-150 de 500 ranquejades mundialment.
  • Ciències Veterinàries: posició 101-150 de 200 ranquejades mundialment.
Segona universitat més influent del món en Ciència i Tecnologia dels Aliments segons l'Informe de Thomson Reuters  sobre l'estat de la innovació al 2015 en base a les publicacions a Web of Science.
Segona universitat de l'Estat pel que fa al percentatge d'excel·lència en lideratge de la seua producció científica, segons l'informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) 2014.
Primera universitat de l'Estat en lideratge d'excel·lència investigadora en l'àrea d'agricultura i ciències biològiques, segons l'anàlisi ICONO (observatori espanyol de la I+D+i ) de la FECYT, 2016.
Quarta universitat de l'Estat en productivitat i impacte de les publicacions científiques en ciències agrícoles segons el National Taiwan University Ranking (NTU Ranking) de 2014.
Quarta universitat de l'Estat en docència i setena en recerca segons el Rànquing ISSUE (Indicadors Sintètics del Sistema Universitari Espanyol) 2015.
Primera universitat de l'Estat pel que fa als estudis d'empresarials i economia segons el primer rànquing mundial d’universitats de la Comissió Europea (U-Multirank 2014).
   Darrera modificació: