La UdL en xifres

 Descarregar Pdf
 

DocènciaAlumnatRendiment acadèmicRecerca

Activitat internacionalRecursos humansrecursos materialsRànquings universitaris

DOCÈNCIA (curs 2016/17)
7 facultats i escoles
3 centres adscrits
29  graus
9 dobles titulacions
3  graus de centres adscrits
33  màsters universitaris
7  màsters universitaris de centres adscrits
12  programes de doctorat
6  programes de doctorat amb menció de excel·lència
55  màsters propis
20 postgraus
17  cursos d'expert universitari
32  cursos d'especialista
129  cursos de formació continuada

ALUMNAT (curs 2015/15)
 Estudiants 11.393 4.959 H 6.434 D
 Estudiants en programes oficials 10.113 4.477 H  5.636 D
 Estudiants en programes propis 1.280 482 H  798 D
 Estudiants de grau i cicles 8.574 3.747 H  4.827 D
 Estudiants de màster 929 463 H  466 D
 Estudiants de doctorat 610 267 H  343 D
 Totals titulats (grau, cicles, màster i doctorat) 2.008 803 H  1.205 D
 Titulats de grau i cicles 1.443 551 H  892 D
 Titulats de màster 452 197 H  255 D
 Estudiants que fan pràctiques en empreses 2.864 865 H  1.999 D

TAXES DE RENDIMENT DOCENT (curs 2015/16)
4'67  anys de durada mitjana dels estudis de grau 4'84 H  4'58 D
1'63  anys de durada mitjana dels Estudis de màster 1'85 H  1'48 D
83'9%  de rendiment en els graus 78'4% H  87'6% D
92'9%  de rendiment el els màsters 91'7% H  93'8% D
58'0%  de graduació en els graus  -  -
54'0%  de graduació en els graus en el temps previst  -  -
75'0%  de graduació en els màsters  -  -
69'0%  de graduació en els màsters en el temps previst  -  -
91'9%  d'eficiència en els graus 89'3% H  93'4% D
97'7%  d'eficiència en els màsters 97'3% H  98'0% D
7'4  de satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda (1-10)  -  -
7'6  de satisfacció dels estudiants amb el professorat (1-10)  -  -
83'4%  d'inserció laboral dels graduats  -  -
 
RECERCA (any 2015)
12.000.000  € d'ingressos en recerca  -  -
8.400.000  € de finançament competitiu captat  -  -
3.600.000  € de finançament no competitiu captat  -  -
1.505*  publicacions científiques 961 H  701 D
113  tesis llegides (Curs 2015/16) 55 H 58 D
102  grups de recerca consolidats  -  -
239  becaris de recerca 96 H  143 D
150  investigadors en formació 55 H  95 D
5  instituts i centres de recerca propis  -  -
4  centres tecnològics i d'innovació  -  -
829*  articles publicats en revistes científiques 570 H  379 D
13  càtedres universitat-empresa (any 2017)  -  -
*   La suma d'homes i dones és major pel nombre d'autors de cada article.
 
ACTIVITAT INTERNACIONAL (curs 2015/16)
1.233  estudiants de nacionalitat estrangera 490 H  743 D
693  estudiants estrangers de grau 261 H  432 D
112  estudiants estrangers de màster 52 H  60 D
125  estudiants estrangers de doctorat 65 H  60 D
303  estudiants entrants en programes de mobilitat 112 H  191 D
286  estudiants sortints en programes de mobilitat 108 H  178 D
340  convenis amb universitats i altres institucions estrangeres (2017)   -  -
3  convenis internacionals de doble titulació (2017)   -  -
27  estudiants estrangers del programa Study Abroad (curs 2015/16) 5 H  22 D
8  xarxes internacionals amb participació de la UdL (2017)   -  -
 
RECURSOS HUMANS (01/01/2016)
1.031  membres del personal docent i investigador 600 H  431 D
34  personal docent i investigador de nacionalitat estrangera 28 H  6 D
58%  PDI Doctor 62% H 52% D
38%  PDI Funcionari 60% H 38% D
468  professors permanents 287 H 181 D
607  investigadors 265 H  342 D
514  membres del personal d'administració i serveis 148 H  366 D
 
RECURSOS MATERIALS (2017)
117.589  m² de superfície construïda
393.272  volums a les biblioteques
3.257  m² d'instal·lacions esportives
408  places en col·legis majors/residències
83'1  milions d'€ de pressupost
 
RÀNQUINGS UNIVERSITARIS
Segona universitat més influent del món en Ciència i Tecnologia dels Aliments segons l'Informe de Thomson Reuters  sobre l'estat de la innovació al 2015 en base a les publicacions a Web of Science.
Segona universitat de l'Estat pel que fa al percentatge d'excel·lència en lideratge de la seua producció científica, segons l'informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) 2014.
Primera universitat de l'Estat en lideratge d'excel·lència investigadora en l'àrea d'agricultura i ciències biològiques, segons l'anàlisi ICONO (observatori espanyol de la I+D+i ) de la FECYT, 2016.
Quarta universitat de l'Estat en productivitat i impacte de les publicacions científiques en ciències agrícoles segons el National Taiwan University Ranking (NTU Ranking) de 2014.
Tercera universitat de l’Estat en investigació en la disciplina d’Agricultura en el Rànquing I-URG de les universitats espanyoles segons camps i disciplines 2014.
Quarta universitat de l'Estat en docència i setena en recerca segons el Rànquing ISSUE (Indicadors Sintètics del Sistema Universitari Espanyol) 2015.
Primera universitat de l'Estat pel que fa als estudis d'empresarials i economia segons el primer rànquing mundial d’universitats de la Comissió Europea (U-Multirank 2014).
Cinquena universitat de l’Estat en investigació en la disciplina de Tecnologia d’Aliments en el Rànquing I-URG de les universitats espanyoles segons camps i disciplines 2014.
Primera universitat catalana en transparència pel que fa a la informació institucional que dóna a conèixer a través de la seua pàgina web "de forma visible, accessible, comprensible i actualitzada", segons l'informe 2014 de la Fundación Compromiso y Transparencia (FCyT).
   Darrera modificació: