Tarifes per a la gestió i ús dels espais

 Descarregar pdf
La Universitat de Lleida ha mostrat la seva vocació d'obrir-se a la societat, per tant, posa a disposició de tothom que ho sol·liciti l'ús d'alguns espais del campus universitari. Els tipus d'activitat que s'hi poden desenvolupar i les condicions d'ús són les que estableix el Reglament per a la gestió dels espais aprovat pel Consell de Govern.

El Reglament d’espais estableix que:

  • La tarifa normal és la que es repercuteix als usuaris externs que realitzin qualsevol tipus d'activitat dins de l'horari d'obertura oficial de la UdL.
  • La tarifa bonificada és la que es repercuteix als usuaris interns que realitzin activitats no acadèmiques dins de l'horari d'obertura oficial de la UdL.
  • La tarifa extraordinària és la que es repercutirà als usuaris interns i externs que realitzin qualsevol tipus d’activitat fora de l’horari d’obertura oficial. També es tindrà en compte aquesta tarifa quan l'execució d'una activitat generi despeses extraordinàries com ara climatització, neteja o personal dedicat, conceptes assenyalats a l'apartat de TARIFES EXTRAORDINÀRIES.

D'acord amb l'article 6.5 del Reglament per a la gestió dels espais, s'estableixen les següents tarifes per l'ús dels espais de la Universitat de Lleida. Aquests preus NO inclouen l'IVA corresponent.

ATENCIÓ: Segons els acords 150/2020 de Consell de Govern (18 de juny de 2020) i 46/2020 del Ple del Consell Social (22 de juny de 2020), aquestes són les:

NOVES TARIFES COVID-19 PER A LA GESTIÓ I ÚS d'ESPAIS mentre duri l’obligatorietat de mantenir el distanciament entre persones d'1'5m o superior per tal d’evitar contagis a causa de la Covid-19

DESCRIPCIÓ   TARIFA NORMAL
TARIFA BONIFICADA
T.COVID19 NORMAL
T.COVID19 BONIFICADA
Sala d'Actes de l'Edifici del Rectorat
Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
 1.647,91
1.235,93
792,23
784,87
603,78
374,31
1.071,14
803,36
514,95
510,17
392,46
243,30
Sala d'Actes d'altres edificis 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
1.045,81
754,37
348,60
513,18
241,49
181,09
679,77
308,99
226,08
333,57
156,97
117,71
Saló Víctor Siurana 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
2.482,07
1.647,91
1.045,81
1.207,50
784,87
513,18
1.613,34
1.071,14
679,77
784,88
510,17
333,57
Aules grans  (més de 80 places) 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
401,27
221,85
126,79
211,29
96,61
60,04
260,82
144,20
82,41
137,34
62,79
39,26
Aules petites (menys de 80 places) 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
323,95
173,91
120,41
166,14
96,61
60,04
210,57
113,04
78,27
107,99
62,79
39,26
Aules d'informàtica 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
1.045,81
475,37
348,58
513,18
241,49
181,09
679,77
308,99
226,08 
333,57
156,97
117,71
Claustres de l'Edifici del Rectorat i espais oberts dels campus 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
1.647,91
1.045,81
602,11
784,87
513,18
301,89
1.071,14
679,77
391,37
510,17
333,57
196,23
Exposicions, stands, punts de venda i informació en passadissos i espais d'ús comú 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
190,13
139,42
67,72
90,60
66,41
36,26
123,58
90,63
45,32
58,89
43,16
23,57
Utilització de material audiovisual, multimèdia o altre material 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
348,58
190,13
126,79
181,09
90,55
60,40
   
Ocupació via pública amb vetlladors (una taula i quatre cadires) Anual
De l'01/04 al 30/09
Diari (per vetllador i dia)
  159,98
93,56
13,51 
   
Ocupació via pública amb carpes obertes i para-sols (no permanents) per cada 10 m2 de superfície ocupada o fracció Anual
De l'01/04 al 30/09
Diari (per vetllador i dia)
  159,98
83,16
1,39 
   
Ocupació via pública amb carpes tancades (no permanents) per cada 10 m2 de superfície ocupada o fracció Anual
De l'01/04 al 30/09
Diari (per vetllador i dia)
  241,45
125,98
1,41
   
 
Per a la Sala d'Actes, l'Aula Magna, l'Auditori i el Saló Víctor Siurana es preveuen dos ajudants, un per tenir cura del so i dels audiovisuals i un altre per tenir cura de la porta d'entrada. Per als claustres es preveu un ordenança per tenir cura dels accessos d'entrada i sortida.
 
Per a les sales de juntes, tant de l'edifici del Rectorat com d'altres edificis de la UdL l'import s'equipara al de una aula gran.
 
Per a la utilització de les aules d'informàtica dels diferents centres per a l'organització d'activitats com mestratges, postgrau, cursos d'especialització i cursos d'extensió universitària s'haurà de pagar una compensació de 10 euros per hora. De la quantitat compensada, la UdL en percebrà un 50 % i l'altre 50 %, el centre. El mateix tractament es donarà a l'Aula Aranzadi-José Manuel Valle i a l'Aula Universia, que rebran el 50 %.

Les tarifes exigibles en concepte de taxa per ocupació de vies o terrenys públics amb vetlladors (una taula i quatre cadires) seran per temporada o per any natural; en aquells supòsits d'ocupació provisional de l'espai per motius conjunturals (festes, inauguracions, etc.) les tarifes seran per vetllador i dia.
 
 
ÚS D'ESPAIS DEL CAMPUS D'IGUALADA   TARIFA NORMAL
TARIFA BONIFICADA
T.COVID19 NORMAL T.COVID19 BONIFICADA
Sala d'Actes de l'edifici de Pla de la Massa i Sala Fwgood

1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
348,58
 158,46
116,18
171,04
80,50
60,40
226,08
103,00
72,52
111,18
52,32
39,26
Ús d'aula del Campus d'Igualada 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
107,10
57,94
40,14
55,40
32,22
20,10
69,62
37,66
26,06
36,01
20,94
13,06
 
 
SALA DE NECRÒPSIES   TARIFA NORMAL TARIFA BONIFICADA T.COVID19 NORMAL T.COVID19 BONIFICADA
Sala de Necròpsies
1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 3 hores
2.441,88
1.220,94
610,47
1.163,02
581,51
290,78
1.587,22
793,61
396,81
755,97
377,98
189,01
Recollida de residus animals de la Sala de Necròpsies Fins a 416 Kg
Més de 416 Kg
107,10
  0,255 €/Kg
102,10
  0,242 €/Kg
   
 
(*) S’entén per jornada sencera l'ocupació de l'espai per un període superior a 6 hores o bé menys hores, però en jornada matí i tarda.
S'entén per mitja jornada l'ocupació per un període superior de 2 hores i un màxim de 6 hores seguides, de matí o tarda.

 
LLOGUER INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (preu: pista/hora)  ETSEA
CAPPONT(*)
Socis d'Esports
Gratuït Gratuït
Comunitat universitària (no socis) 10,30 7,21
Personal extern 26,77 18,51
Personal extern Un trimestre
Un semestre
Un any
18,21
16,06
12,85
12,85
10,71
8,57
 
(*) La instal·lació no disposa de vestidors
 
 GUIXETES Unitat Fiança (€)
 Lloguer (€)
Lloguer de guixetes al Campus de Cappont i al Campus d'Igualada 1 30 15,15
   Darrera modificació: