Ajuts per activitats culturals i altres

El vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat convoca ajuts per activitats culturals de les associacions i per activitas de participació i representació d'estudiants de la UdL.

Excepcionalment s'ha fet una convocatòria especial de préstec d’equipament informàtic i suport a la connectivitat a causa de la situació d’emergència sanitària de la COVID-19

Per a la resta d'ajuts a l'estudiantat us podeu adreçar a la unitat d'Informació i Orientació Universitària

Convocatòria d'ajuts per a activitats culturals de les associacions de la UdL-2021

 

Per tal de donar resposta a les iniciatives i al desenvolupament de les activitats culturals i pròpies de les associacions, i atès que una de les finalitats de la universitat és l l’impuls de l’associacionisme i tot el que suposa el fet associatiu, és voluntat de la Universitat de Lleida promoure i col·laborar en l'organització de les activitats desenvolupades per les associacions d’estudiants adreçades a les pròpies associacions, a tota la comunitat universitària i/o a la societat en general.

Així, aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport a les iniciatives pròpies de les associacions mitjançant ajuts econòmics per a les propostes que organitzin i realitzin les associacions d'estudiants inscrites en el Registre d'associacions de la UdL.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de gener de 2021.

Convocatòria

Sol·licitud, la podeu presentar al Registre electrònic de la UdL com a Instància genèrica identificant-vos coma a usuari i contrasenya UdL

Documents d'interès:

Justificant de despeses

Resolucions d'adjudicació d'ajuts:

Resolució provisional

Resolució definitiva

Convocatòria d'ajuts per a activitats culturals de participació i representació d'estudiants de la UdL-2021

 

Per tal de donar resposta a les iniciatives i al desenvolupament d’activitats culturals i de participació i representació d’estudiants de la UdL, i atès que entre les finalitats de la universitat estan la difusió de la cultura i l’impuls de la participació i la representació interna i externa dels estudiants, és voluntat de la Universitat de Lleida promoure i col·laborar en l'organització d'activitats culturals i de participació i representació en el si de la seva comunitat universitària organitzades i/o realitzades per estudiants, i adreçades als mateixos estudiants, a tota la comunitat universitària i a la societat en general.

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a iniciatives culturals, participatives i representatives, traduïdes en propostes d’activitats que organitzin i/o realitzin els estudiants de la UdL.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php, fins al 15 de novembre de 2021,  sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària que anirà en funció de les resolucions parcials que es vagin produint durant l’any i fins a la data final (15/11/2021).

Resolucions d'adjudicació d'ajuts:

Convocatòria de préstec d’ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Lleida amb dificultats econòmiques o necessitats sobrevingudes durant el curs acadèmic 2021-2022

 

El rector de la Universitat de Lleida, amb data 10 de setembra de 2021, ha signat la resolució per la qual es fa pública la convocatòria de préstec d’ordinadors portàtils als estudiants de la UdL amb objectiu de facilitar a l’alumnat que ho necessiti els mitjans tecnològics per a garantir la continuació dels seus estudis en la modalitat virtual.

La convocatòria té dues modalitats:

Modalitat A: préstec d’un ordinador portàtil, durant el curs 2021-2022, per a estudiants amb dificultats econòmiques.

Modalitat B: préstec de curta durada d’un ordinador portàtil, durant el curs 2021-2022, per a estudiants amb necessitats sobrevingudes, mentre substitueixen el seu equipament habitual, amb un termini màxim de 2 mesos.

Els estudiants han de presentar les sol·licituds únicament a través del formulari telemàtic que trobaran a la pàgina web https://ae-seu.udl.cat/ accedint al catàleg de serveis on està disponible aquest tràmit. El formulari és pot emplenar a través d'un ordinador, d'una tauleta o d’un mòbil.

El termini presentació de sol·licituds serà del 13 de setembre de 2021 fins a la finalització del curs acadèmic.

Les sol·licituds es resoldran per ordre de presentació i tenint en compte el compliment dels requisits, fins l’exhauriment d’existències i es notificarà a l’estudiant adjudicatari per correu electrònic.

Un cop el vicerectorat rebi la sol·licitud es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per confirmar la disponibilitat de material i l'entrega de l'ordinador es farà a la Biblioteca de rectorat.

Per qualsevol consulta adreceu-vos a veo.secretaria@udl.cat

   Darrera modificació: